GPI0补丁

说明

  • 如果要启用GPI0,其 _STA 必须 Return (0x0F)

  • 样本仅供参考。使用时确认GPI0设备的 _STA 存在 GPENGPHD。详见《二进制更名与预置变量》。

results matching ""

    No results matching ""