SSDT-SBUS(SMBU) 补丁

设备名称

DSDT 中搜索 0x001F0003 (6 代以前) 或者 0x001F0004 (6 代及以后),查看其所属设备名称。

补丁

  • 设备名称是 SBUS,使用 SSDT-SBUS
  • 设备名称是 SMBU,使用 SSDT-SMBU
  • 设备名称是其他名称的,自行修改补丁相关内容

备注

TP机器多为 SMBU

results matching ""

    No results matching ""